Aģentūra TRIA ROBIT veiksmīgi pārstāvējusi Francijas organizācijas Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) intereses strīdā ar ASV uzņēmumu Becca Inc. saistībā ar starptautiskās reģistrācijas preču zīmes CHAMPAGNE POP (reģ. Nr. WO 1 300 722) attiecinājumu uz Latvijas Republiku.

Iebildums tika iesniegts 2016.gada 27.oktobrī un pamatots ar likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 9. un 41.panta noteikumiem, preču zīmes reģistrācijai pretstatot agrāko aizsargāto izcelsmes vietas nosaukumu (ģeogrāfisko norādi) „Champagne”.

Rūpnieciska īpašuma apelācijas padome (RĪAP) izskatīja iebilduma lietu rakstveida procesā un ar 2017.gada 10.novembra lēmumu iesniegto iebildumu pilnībā apmierināja. Savā lēmumā RĪAP piekrita iebilduma iesniedzējam, ka norāde „Champagne” ir ieguvusi plašu pazīstamību un augstu reputāciju sabiedrībā – gan Eiropas Savienībā kopumā, gan Latvijā, līdz ar to, ņemot vērā, ka apstrīdētā preču zīme pilnībā ietver aizsargāto plaši pazīstamo norādi ar reputāciju, atzīstot, ka apstrīdētās preču zīmes lietošana dod tās īpašniekam iespēju negodīgi izmantot ģeogrāfiskās izcelsmes norādes „Champagne” reputāciju vai nodarīt tai kaitējumu.

Apstrīdētās preču zīmes īpašnieks likumā noteiktajā termiņā nav pārsūdzējis RĪAP lēmumu un tas stājās spēkā, bet Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO) tika nosūtīts paziņojums par atteikumu reģistrēt preču zīmi Nr. WO 1 300 722 Latvijā.

CIVC intereses šajā strīdā veiksmīgi pārstāvēja Aģentūras TRIA ROBIT vecākais jurists, profesionālais patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Broņislavs Baltrumovičs.

Iebilduma lieta pret preču zīmi CHAMPAGNE POP