Domēnu vārdi

Aģentūrai TRIA ROBIT ir pieredze darbā ar dažāda veida aktivitātēm, kas saistītas ar domēna vārda aizsardzību. Mēs varam veikt meklējumus un sniegt konsultācijas par to, vai domēna vārds var tikt reģistrēts un izmantots, kā arī meklēt iespējamos preču zīmju pārkāpumus. Mēs varam arī reģistrēt domēnu vārdus Centrāleiropas un Austrumeiropas, kā arī Centrālāzijas valstīs.

Papildus mēs varam atbalstīt Jūs domēna vārda iegādē, uzturēšanā spēkā, darbības termiņa pagarināšanā un domēnu vārdu strīdu risināšanā.

Tulkojumi

Mums ir sava tulkojumu nodaļa, kurai ir īpaša pieredze dažādu tekstu tulkošanā saistība ar intelektuālā īpašuma aizsardzības jomu.

Darbības termiņu pagarināšana

Mūsu pagarināšanas nodaļa patentpilnvaroto vadībā veic patentu, preču zīmju un dizainparaugu darbības termiņu pagarināšanu, precīzi ievērojot termiņus un nodevu samaksas noteikumus.

Mūsu pakalpojumi ir elastīgi piemērojami mūsu klientu vajadzībām un prasībām.

Patentu tīrības meklējumi

Aģentūra TRIA ROBIT veic arī intelektuālā īpašuma auditu un patentu tīrības meklējumus. Mēs palīdzam klientiem analizēt trešo personu patentus, lai atrastu tos, kuri konkrētajā teritorijā var traucēt mūsu klientiem veikt savu darbību. Tipisks pasūtījums ir veikt meklējumus un sniegt atzinumu par to, vai produkts, ko klients paredzējis tirdzniecībai, nepārkāpj spēkā esošas trešās puses tiesības. Mēs sniedzam savu atzinumu rakstiskā veidā. Tas var būt jebkas, sākot ar īsu pārskatu par patentu statusiem, spēkā esamību un patentu tīrības meklējums, vai arī kombinācija no minētajiem. Mēs pielāgojam mūsu pakalpojumu apmaksu klienta iespējām.

Ja ir nepieciešams, mēs palīdzam klientiem noteikt pareizo stratēģiju, lai iegūtu netraucētu iespēju darboties. Šādu stratēģiju piemēri ir produkta pārveidošana un licences līguma noslēgšana.

Tehnisko ekspertu un juridiskās pieredzes kombinācija ļauj mūsu firmai sniegt pamatotas rekomendācijas un reālu riska novērtējumu. Līdztekus mūsu kombinētajiem intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumiem, mums ir pieejami meklēšanas un tehniskie resursi, kas bieži nav pieejami lokālajām firmām.

Intelektuālā īpašuma novērtēšana

Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā pakalpojumus intelektuālā īpašuma vērtības noteikšanā. Mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperti, kuri ir reģistrēti Uzņēmumu Reģistrā, sniedz atzinumu par patentu, know-how, preču zīmju un citu intelektuālā īpašuma objektu vērtību. Novērtējums ir izmantojams lēmuma pieņemšanā par licences atskaitījumu apmēru, noteikto intelektuālā īpašuma objektu turpmākās izmantošanas mērķtiecīgumu, zaudējumu apmēra noteikšanai izņēmuma tiesību pārkāpuma gadījumā. Aģentūras TRIA ROBIT atzinums tiek pieņemts Uzņēmumu Reģistrā, lai varētu intelektuālo īpašumu ieguldīt uzņēmuma pamatkapitālā.