Grozījumi Muitas likumā

10.06.2021. Saeima ir pieņēmusi un 28.06.2021. Valsts Prezidents ir izsludinājis grozījumus LR Muitas likumā, ar kuriem tiek ieviesta jauna kārtība, kādā nacionālajā līmenī tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – Regula 608/2013).