10.06.2021. Saeima ir pieņēmusi un 28.06.2021. Valsts Prezidents ir izsludinājis grozījumus LR Muitas likumā, ar kuriem tiek ieviesta jauna kārtība, kādā nacionālajā līmenī tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – Regula 608/2013).

Ar jauno likumu tiek sadalīta Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) kā kompetentas iestādes un vispārējās jurisdikcijas specializētās tiesas kompetence jautājumos, kas izriet no muitas kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai kā arī reglamentē attiecīgās VID un tiesību īpašnieku darbības, piemērojot Regulas 608/2013 23.panta noteikumus. Grozījumus pastāvošajā tiesiskajā regulējumā izstrādāja LR Finanšu ministrija ar LR Tieslietu ministrijas un LR Satiksmes ministrijas piedalīšanos, konsultējoties ar nozares asociācijām – Latvijas Tranzīta biznesa asociācija (LTBA), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju (LPPA). Aģentūras TRIA ROBIT prof. patentpilnvarnieks un vecākais jurists Broņislavs Baltrumovičs arī aktīvi piedalījās likumprojekta tapšanā kā LPPA viceprezidents.

Grozījumi Muitas likumā