Ukrainas uzņēmums „Dochirnie pidpryiemstvo “Kondyterska korporatsiia “Roshen”” attiecināja uz Latvijas Republiku vairāku savu starptautisko preču zīmju reģistrācijas ar kopīgo vārdisko elementu „ROSHEN”, tostarp, ROSHEN (vārd.), Nr. WO 741975, ROSHEN (fig.), Nr. WO 1020077, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Elegance (fig.), Nr. WO 1097449, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Екстрачорний, reģ. Nr. WO 1103380), FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Екстрамолочний, reģ. Nr. WO 1102759.

Pazīstamais itāļu saldumu ražotājs FERRERO S.P.A. ar Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieku starpniecību iesniedza pret minētām preču zīmēm iebildumus, pamatojoties uz savu agrāko starptautiski reģistrēto preču zīmi „FERRERO ROCHER” (fig.), reģ. Nr. WO 799 546. Visi iebildumi tika balstīti likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7.panta pirmās daļas 2.punkta (preču zīmju sajaukšanas iespēja) un šī likuma 8.panta noteikumiem (plaši pazīstamas preču zīmes sajaucams atveidojums un imitācija). 

2016. gada 2. decembrī Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas Padome izskatīja iesniegtos iebildumus un, izvērtējot lietas materiālus, atzina, ka salīdzināmās preču zīmes nav sajaucami līdzīgas likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta izpratnē, ņemot vērā to vizuālās un fonētiskās atšķirības. Taču, izvērtējot, vai pastāv likuma 8.panta piemērošanai nepieciešamie apstākļi, Apelācijas padome uzskatīja, ka lietā esošie pierādījumi ir pietiekami, lai uzskatītu FERRERO ROCHER preču zīmi – gan vārdisko, gan grafiskā izpildījumā – par plaši pazīstamu Latvijas patērētājiem jau pirms apstrīdētās zīmes starptautiskās reģistrācijas attiecinājuma uz Latviju datuma attiecībā uz šokolādes izstrādājumiem, kas ir uzskatāmas par identiskām un līdzīgām precēm apstrīdēto preču zīmju 30. klases precēm. Tāpat, Apelācijas padome atzina, ka salīdzināmo zīmju dominējošie elementi “ROCHER” un “ROSHEN” ir ļoti līdzīgi vizuāli un fonētiski, turklāt, to savstarpēju līdzību pastiprina tas, ka abi vārdiskie elementi nav latviešu valodas vārdi un Latvijas patērētāju uztverē tiem nebūs konkrētas semantiskās nozīmes, taču tajos sakrīt lielākā daļa burtu, zilbju un skaņu. Līdz ar to Apelācijas Padome piekrita iebildumu iesniedzējam, ka apstrīdētājās zīmju dominējošais elements “ROSHEN” var būt uztverts kā pretstatītās plaši pazīstamas zīmes FERRERO ROCHER atdarinājums. 

Balstoties uz iepriekšminēto, Apelācijas Padome nolēma apmierināt Itālijas uzņēmuma FERRERO S.P.A. iebildumus pret Ukrainas uzņēmuma „Dochirnie pidpryiemstvo “Kondyterska korporatsiia “Roshen”” starptautiskās reģistrācijas preču zīmēm ROSHEN (vārd.), Nr. WO 741975, ROSHEN (fig.), Nr. WO 1020077, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Elegance (fig.), Nr. WO 1097449, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Екстрачорний, reģ. Nr. WO 1103380), FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Екстрамолочний, reģ. Nr. WO 1102759, un atteikt šīm preču zīmēm aizsardzību Latvijas Republikā.

FERRERO S.P.A. intereses šajā lietā veiksmīgi pārstāvēja Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Broņislavs Baltrumovičs.

FERRERO ROCHER pret ROSHEN