Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2016.gada 21.oktobra spriedumu, kurš stājās spēkā 2016.gada 16.decembrī, tika galīgi atrisināts strīds ar preču zīmju BRŪŽA un BRŪŽA LEĢENDA reģistrācijām un lietošanu, kurš izcēlies 2015.gada sākumā izcēlies starp Latvijas lielākajiem alus ražotājiem – AS „Aldaris” un AS „Cēsu alus” (par šī strīda iznākumu pirmās instances tiesā jau ziņojām iepriekš).

Atgādināsim, ka 2015.gada februārī AS „Cēsu alus” iesniedza tiesā prasību pret AS „Aldaris” par preču zīmes BRŪŽA LEĢENDA (reģ. Nr.  M 68 498) reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu un AS „Cēsu alus” piederošās agrākās preču zīmes BRŪŽA (reģ. Nr. M 68 403) nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, uzskatot, ka minētās preču zīmes ir sajaucami līdzīgas savā starpā un rada patērētāju maldināšanas iespēju, kā arī norādot, ka tieši un tikai AS „Cēsu alus” kā agrākās preču zīmes īpašniecei un ņemot vērā šī zīmola izveidē ieguldītus finanšu līdzekļus ir tiesības lietot apzīmējumu BRŪŽA, bet AS „Aldaris” rīkojas apzināti negodprātīgi.

Savukārt, AS „Aldaris” iesniedza pretprasību, kurā lūdza tiesu atzīt AS „Cēsu alus” reģistrēto preču zīmi par spēkā neesošu sakarā ar to, ka šim apzīmējumam trūkst atšķirtspējas un tas, būdams vispārīgā rakstura, komercdarbībā un ikdienas valodā vispārpieņemts un izteikti aprakstošs apzīmējums ar attiecīgiem patērētājiem un visai sabiedrībai kopumā skaidri saprotamu nozīmi, ir reģistrēts pretēji likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” noteikumiem un tieši AS „Cēsu alus” rīcībā ir saskatāma negodprātīgā rīcība, faktiski cenšoties monopolizēt tiesības uz šī vispārīgā apzīmējuma lietošanu saistībā ar alu.

Pirmās instances tiesa ar savu 2015.gada 10.decembra spriedumu AS „Cēsu alus” prasības noraidīja, vienlaikus apmierinot AS „Aldaris” pretprasību un atzīstot preču zīmes BRŪŽA reģistrāciju par spēkā neesošu. AS „Cēsu alus” iesniedza apelācijas sūdzību par šo spriedumu. Taču Rīgas apgabaltiesa, izskatot apelāciju, pilnībā piekrita Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumā dotajam lietas faktisko un tiesisko apstākļu vērtējumam un atzina to par pareizu un pamatotu, tādējādi noraidot AS „Cēsu alus” apelācijas sūdzību un apstiprinot AS „Aldaris” labvēlīgo spriedumu.

Tā kā Rīgas apgabaltiesas spriedumu neviens no lietas dalībniekiem nebija pārsūdzējis kasācijas kārtībā, tas stājās spēkā un Patentu valde ir veikusi attiecīgu ierakstu valsts preču zīmju reģistrā. AS „Aldaris” intereses šajā strīdā abu instanču tiesās veiksmīgi pārstāvēja Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Broņislavs Baltrumovičs.

Apgabaltiesa pieliek punktu strīdā par BRŪŽA preču zīmi