2014. gada 22. aprīlī Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Inese Poļaka Francijas organizācijas Comite Interprofessionnel du vin de Champagne vārdā iesniedza iebildumu pret Lietuvas uzņēmuma UAB “ITALIANA LT” reģistrēto preču zīmi “CHAMPEZZO” ar reģ. Nr. M 66 984. Iebildums tika balstīts uz apstrīdētās preču zīmes sajaucamu līdzību ar plaši pazīstamo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi „champagne”.

2015. gada 28. augustā LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja šo iebildumu. Iebilduma iesniedzēju lietas izskatīšanā pārstāvēja Aģentūras TRIA ROBIT vecākais jurists, profesionālais patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Broņislavs Baltrumovičs. 

Izvērtējot lietas materiālus, Apelācijas padome atzina, ka izcelsmes norāde Champagne ir viena no Eiropā un Latvijā vispazīstamākajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm attiecībā uz pārtikas produktiem, tostarp dzērieniem un ka  lielākā daļa patērētāju apzīmējumu Champagne saista tieši ar tādu dzirkstošo vīnu, kas tiek ražots Francijā, Šampaņas reģionā, asociējot to ar svinībām, ekskluzivitāti un luksusa preci, kas attiecīgi saistās ar augstu cenu. Apelācijas padome piekrita iebilduma iesniedzēja viedoklim, ka salīdzināmo apzīmējumu sākumdaļu („champ-”) sakritība būtiski ietekmē apstrīdētās preču zīmes uztveri, jo, kā tas daudzkārt ir atzīts preču zīmju strīdu izskatīšanas praksē, patērētāji labāk atceras tieši apzīmējumu sākumdaļas, bet atšķirības apzīmējumu beigu daļā patērētāji var neievērot vai nepievērst tām lielu vērību, tāpēc ir maz ticams, ka Latvijā būs daudz tādu vīna produktu patērētāju, kuriem saistībā ar vīniem lietots apzīmējums CHAMPEZZO neizraisīs asociācijas ar apzīmējumu Champagne. Līdz ar to, Apelācijas padomes ieskatā, ņemot vērā apstrīdētās preču zīmēs sākuma daļas identiskumu ar pazīstamo ģeogrāfisko norādi būtiskai daļai patērētāju apstrīdētā preču zīme CHAMPEZZO atmiņā atsauks cilmes vietas nosaukumu Champagne, un tāpēc patērētāji var apstrīdēto preču zīmi uztvert kā minētās aizsargātās norādes netiešu atdarinājumu vai parodiju. Apelācijas Padome uzskata, ka preču zīmes CHAMPEZZO lietošana saistība ar vīniem, to skaitā dzirkstošajiem vīniem, arī tad, ja vienlaikus ir noradīta attiecīgā dzēriena patiesā izcelsme un tādējādi patērētāji netiek maldināti, dod preču zīmes īpašniekam iespēju piesaistīt attiecīgai produkcijai patērētāju papildu interesi, ko var atzīt par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Champagne reputācijas negodīgu izmantošanu. Tāpat, apstrīdētas preču zīmes lietošana noteiktās situācijās, piemēram, ja marķēto dzērienu kvalitāte nav augsta, arī var nodarīt zināmu kaitējumu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputācijai un prestižam. 

Balstoties uz iepriekšminēto, Apelācijas Padome nolēma apmierināt iesniegto iebildumu pilnībā, ar savu 2016.gada 15.jūlija lēmumu atzīstot preču zīmi CHAMPEZZO, reģ. Nr. M 66 984, par spēkā neesošo ar tās reģistrācijas dienu. Apelācijas padomes lēmums netika apstrīdēts un stājās spēkā.

Iebildums pret preču zīmi CHAMPEZZO