Aģentūras TRIA ROBIT vecākais jurists un patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Broņislavs Baltrumovičs ir palīdzējis Muhammad Azeem un SIA “Mishel Azeem and Company” veiksmīgi aizstāvēt uzņēmuma preču zīmi pret bijušā partnera mēģinājumu šo preču zīmi nelikumīgi un negodprātīgi piereģistrēt uz sava vārda.

Rūpnieciska īpašuma apelācijas padome 2019.gada 25.novembrī izskatīja SIA „Mishel Azeem and Company” un uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa Muhammad Azeem 2018.gada 30.augustā iesniegto iebildumu pret Syed Qasim Abbas Bukhari piederošu preču zīmes HASANA KEBABS (fig.), reģ. Nr. M 73 005, reģistrāciju attiecībā uz 43. klases pakalpojumiem. Iebildums tika pamatots ar likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 9.panta trešās daļas 4.punktu sakarā ar to, ka iebilduma iesniedzējs pirms apstrīdētās preču zīmes pieteikuma datuma ieguvis Latvijā tiesības, proti, tiesības uz nereģistrētu preču zīmi, kas ļauj aizliegt apstrīdētās preču zīmes lietošanu, un likuma 6.panta otro daļu sakarā ar to, ka apstrīdētās zīmes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku.

Lai gan Apelācijas padome uzskatīja, ka lietā iesniegtie pierādījumi to kopumā neļauj atzīt par pamatotu pieteicēja atsaukšanos uz likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 9.panta trešās daļas 4.punktu (agrākā nereģistrētā preču zīme), tomēr Apelācijas padome atzina, ka lietā iesniegtie pierādījumi liecina, ka apstrīdētās zīmes īpašnieka rīcība ir pretrunā ar godprātīgas komercdarbības praksi un apstrīdētās zīmes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar negodprātīgu nolūku, jo apstrīdētās preču zīmes īpašnieks, būdams pieteicēja SIA “Mishel Azeem and Company” līdzīpašnieks un valdes loceklis, nepamatoti uzskatījis, ka tikai viņam pieder tiesības uz attiecīgo apzīmējumu. Apelācijas padomes lēmums netika pārsūdzēts un ir stājies spēkā.

Iebildums pret preču zīmes HASANA KEBABS (fig.) reģistrāciju