MVU fonds – Ideas Powered for business

MVU fonds – Ideas Powered for business

Ideas Powered for business MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciēta grantu shēma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT).
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju lietās Alīna Bogdanoviča, Sabīne Ūdre un Aļona Sivcova ir ieguvušas speciālu sertifikātu, kas dod tiesības sniegt granta saņēmējiem intelektuālā īpašuma priekšizpētes un aizsardzības pakalpojumus šī fonda ietvaros.

Grozījumi Muitas likumā

Amendments to the Customs Law

10.06.2021. Saeima ir pieņēmusi un 28.06.2021. Valsts Prezidents ir izsludinājis grozījumus LR Muitas likumā, ar kuriem tiek ieviesta jauna kārtība, kādā nacionālajā līmenī tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – Regula 608/2013).