Šīs mājas lapas materiālus izvietojusi Aģentūra TRIA ROBIT tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem un tie nav jāuzskata par juridisku konsultāciju. Jums nevajadzētu vadīties pēc šīs informācijas.

Tiek veiktas visas iespējamās darbības, lai informācija būtu precīza un savlaicīga, taču nekādu atbildību par sniegtās informācijas pareizību un savlaicīgumu, kā arī sekām, kas rodas no tās neizmantošanu Aģentūra TRIA ROBIT nenes.

Uz šo informāciju nevar paļauties īpašos gadījumos vai lietās. Tā vietā ir jāsaņem speciāla speciālistu konsultācija.

Šīs informācijas apmaiņa starp lietotāju un Aģentūru TRIA ROBIT neaizstāj un neveido patentpilnvarotais-klients attiecības.

Ja Jūs sazināties ar mums ar šīs mājas lapas palīdzību, tad lūdzam nesūtīt nekādu konfidenciālu informāciju. Jebkuras Jūsu sūtītās korespondences saturs, kas izsūtīts ar Interneta starpniecību netiks uzskatīts par konfidenciālu un priviliģētu, ja vien mēs Jūs par to rakstiski neinformējam.

Jums ir nepieciešama konsultācija par kādu konkrētu lietu, tad lūdzam sazināties ar mums.